شهرسازی دوحه

چکیده مقاله:

معماری وشهرسازی کشورهای مختلف نماد هویت آنها است و در این میان معماری و شهرسازی اسلامی نمادی فلسفی و مذهبی است که روندی متفاوت در شکل گیری و توسعه شهرها داشته است. علاوه بر معماری، عناصر مختلف شهر در شکل گیری و هویت بخشی معنای اسلامی آن تاثیر گذار است، از آن جمله المان های میادین عمومی است که علاوه بر خوانایی فضایی و حس تعلق در جهت یابی و تبدیل شدن به نشانه شهری تاثیر بسزایی در شهرها دارند این نشانه های شهری از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در شهرهای اسلامی معنای غنی و متفاوتی دارند که می توانند مورد بررسی قرار گرفته و الهام بخش سایر شهرهای اسلامی باشند که علاوه بر انتقال فرهنگ بومی نقش فرهنگ سازی و شناختن عناصر معماری اسلامی که هویت گمشده شهرهای ماست را برای مردم زنده و تداعی گرداند.در این راه الهام گرفتن از نمونه های موفق سایر کشورهای اسلامی نیز می تواند مانع از تکرار اشتباهات گذشته و استفاده از نکات مثبت نظری و اجرایی آنها باعث رسیدن به موفقیت خواهد شد.در این مقاله با بررسی مفاهیم المان های شهر دوحه واقع در کشور اسلامی قطر سعی شده است نکات مثبت مبانی نظری ساخت آنها مورد توجه قرار گیرد و الهام بخش معماران و شهرسازان علاقه مند گردد.

شهرسازی دوحه